Uvjeti suradnje

Pravila privatnosti za Infokorp Varaždin d.o.o.

Zadnje ažuriranje: 20.9.2023

1. Uvod

Dobrodošli u Infokorp Varaždin. Poštujemo vašu privatnost i posvećeni smo zaštiti vaših osobnih podataka. Ova Pravila privatnosti objašnjavaju kako koristimo vaše osobne podatke kada koristite našu web stranicu, komunicirate s nama te koristite naše računovodstvene, usluge obračuna plaća i porezne usluge

2. Važne informacije i tko smo mi

Svrha ovih Pravila privatnosti

Cilj ovih pravila je pružiti informacije o tome kako Infokorp Varaždin d.o.o. prikuplja, obrađuje i štiti vaše osobne podatke prilikom korištenja ove web stranice i naših usluga, u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR).

Kontroler

Infokorp Varaždin d.o.o., sa sjedištem na Kapucinskom trgu 5, Varaždin, Hrvatska, upravitelj je vaših osobnih podataka. Imenovali smo službenika za zaštitu podataka (DPO) koji je odgovoran za sva pitanja vezana uz ovu pravilnik o privatnosti. Našeg DPO-a možete kontaktirati na jelena.sestak@infokorp.eu.

3. Podaci koje prikupljamo o vama

Možemo prikupljati i obrađivati sljedeće podatke o vama:

 • Identifikacijski podaci: Uključujući vaše puno ime, korisničko ime, titulu, datum rođenja i poziciju u tvrtki.
 • Kontakt podaci: Kao što su vaša e-mail adresa, adresa za fakturiranje, adresa za isporuku i telefonski brojevi.
 • Transakcijski podaci: Uključujući detalje o plaćanjima prema vama i od vas te uslugama koje ste kupili od nas.
 • Tehnički podaci: Kao što su IP adresa, vrsta preglednika i verzija, postavke vremenske zone, vrste i verzije dodataka za preglednik, operativni sustav i platforma te druge tehnologije na uređajima koje koristite za pristup našoj stranici.
 • Podaci o marketingu i komunikaciji: Uključujući vaše preferencije u primanju marketinških komunikacija.

4. Kako koristimo vaše osobne podatke

Vaše ćemo osobne podatke koristiti samo u svrhe za koje smo ih prikupili, a to uključuje sljedeće:

 • Da vas registriramo kao novog klijenta.
 • Da obavimo i isporučimo naše usluge.
 • Da upravljamo našim odnosom s vama.
 • Da koristimo analizu podataka kako bismo poboljšali našu web stranicu, usluge, marketing i odnose s klijentima.

5. Vaša zakonska prava prema GDPR-u

Prema GDPR-u, imate prava u odnosu na vaše osobne podatke:

 • Pravo na obavještavanje.
 • Pravo na pristup.
 • Pravo na ispravak.
 • Pravo na brisanje.
 • Pravo na ograničenje obrade.
 • Pravo na prenosivost podataka.
 • Pravo na prigovor.
 • Prava u vezi s automatiziranim donošenjem odluka i profiliranjem.

Da biste ostvarili bilo koje od ovih prava, molimo vas da nas kontaktirate.

6. Sigurnost podataka

Proveli smo sigurnosne mjere kako bismo spriječili slučajni gubitak vaših osobnih podataka, korištenje ili pristup na neovlašten način, izmjenu ili otkrivanje. Također, pristup vašim osobnim podacima dopuštamo samo onim zaposlenicima i partnerima koji imaju poslovnu potrebu za to.

7. Poveznice trećih strana

Naša web stranica može uključivati poveznice na web stranice trećih strana. Klikom na te poveznice treće strane mogu prikupljati ili dijeliti podatke o vama. Ne kontroliramo web stranice trećih strana i nismo odgovorni za njihove izjave o privatnosti.

8. Kontaktirajte nas

Za sva pitanja o ovim pravilima o privatnosti ili našim praksama privatnosti, molimo kontaktirajte našeg Službenika za zaštitu podataka na jelena.sestak@infokorp.eu.

Zadnja promjena 20.09.2023.

Ovaj se Ugovor zaključuje između Infokorp Varaždin d.o.o., Kapucinski trg 5, Varaždin, Hrvatska (Infokorp) i Korisnika koji se identificira prilikom prihvaćanja Ugovora.

U G O V O R 
O PRUŽANJU POSLOVNIH USLUGA

Opće odredbe

Članak 1

Zakonski predstavnik Korisnika (direktor) odgovorna je osoba za suradnju i komunikaciju s Infokorpom. Ona ili on mogu imenovati dodatnu osobu zaduženu za operativnu suradnju s Infokorpom.

Za operativnu suradnju s Korisnikom Infokorp će odrediti jednu ili više osoba za koje smatra da će na najbolji način osigurati provedbu ovog Ugovora. Ugovorne strane imaju pravo promijeniti navedene osobe bez prethodne najave i konzultacija s drugom stranom te će o tome obavijestiti drugu stranu.

Korisnik će obavijestiti Infokorp o svojoj adresi za službeniu komunikaciju.

Adresa za službenu komunikaciju s Infokorpom je:

-       Infokorp Varaždin d.o.o., Kapucinski trg 5, Varaždin, Croatia

-       Telefon: +385 42 305 145, +385 98 232 189

-       infokorp@infokorp.eu

Ugovorne strane su dužne osigurati svakodnevno provjeravanje adresa za službenu komunikaciju te njihovo održavanje aktivnim.

Ugovorne strane su obvezne na službenu komunikaciju odgovarati u primjerenom roku koji ne može biti duži od 30 dana.

Obveze Infokorpa

Članak 2.

INFOKORP preuzima obvezu da će za Korisnika obavljati usluge navedene u Tabeli Opseg usluge u Prilogu 1.

Članak 3.

Svu primljenu dokumentaciju i druge podatke do kojih u svom radu dolazi, Infokorp treba smatrati poslovnom tajnom Korisnika i ne smije ih bez odobrenja ovlaštene osobe nikome pokazivati ili govoriti o svojim saznanjima. Ova obveza vrijedi trajno, za vrijeme i nakon trajanja ovog ugovora.

Obveze Korisnika 

Članak 4.

Korisnik će osigurati sastavljanje svih vrsta isprava u skladu s propisima po načelu istinitosti i realnosti.

Članak 5.

Korisnik je dužan pripremiti dokumentaciju za obradu te ju uredno sortiranu po vrsti i datumu dokumenta dostaviti u Infokorp u rokovima navedenim u Prilogu 2. Ukoliko navedena relevantna dokumentacija ne postoji tada Korisnik o toj činjenici mora obavijestiti Infokorp u istim rokovima koji važe za dostavu dokumentacije.

Prije dostave u Infokorp Korisnik je dužan dokumentaciju ovjeriti pečatom i potpisati od strane odgovorne osobe ili potvrditi vjerodostojnost na propisima odobren način odnosno dokumenti moraju biti likvidirani od strane likvidatora.

Ukoliko dokumentacija nije dostavljena u ugovorenim rokovima i na ugovoreni način tada će se ugovorne strane dogovoriti o jednom od načina daljnjeg postupanja:

 -  Dokumentacija će biti obrađena u idućem razdoblju

-     Dokumentacija će biti obrađena u idućem razdoblju

-      Infokorp će uključiti dodatne resurse kako bi ispunio obveze na vrijeme te će dodatni angažman dodatno naplatiti.

Članak 6.

Korisnik je dužan najmanje jednom godišnje preuzeti svu originalnu dokumentaciju koja se odnosi na obrađena i zatvorena razdoblja.

Razgraničenje odgovornosti

Članak 7.

Razgraničenje odgovornosti za slučajeve povrede propisa i eventualnih šteta nastalih u svezi s tim, ovim se ugovorom utvrđuje kako slijedi:

Korisnik odgovara za:

-        svoje poslovne odluke;

-        istinitost, ispravnost i potpunost dokumentacije;

-       pravovremenu dostavu dokumentacije;

-        gubljenje dokumentacije dok je ona bila kod Korisnika;

-        upoznatost sa zakonskim propisima vezanim uz obračun poreza i njegovu djelatnost

-       postupanje suprotno propisima

-       čuvanje dokumentacije.

Infokorp odgovara za:

-        pravilnost obrade ispravne dokumentacije;

-        ažurnost u obradi;

-        pridržavanje propisanih rokova izvješćivanja ako je ispravna dokumentacija dostavljena pravodobno;

-        netočnost prilikom unosa podataka u propisane izvještaje;

-        gubitak primljenih dokumenata.

Komercijalni uvjeti

Članak 8.

Cijena usluge je navedena u Prilogu 3.

Ako se Korisnik ne drži rokova iz Priloga 2 Infokorp zadržava pravo zaračunavanja time nastalih dodatnih troškova.

Članak 9.

Na sve iznose u ovom ugovoru obračunava se PDV prema Zakonu o porezu na dodanu vrijednost.

Članak 10.

Korisnik je dužan račune za obračunatu uslugu plaćati redovno prema valuti naznačenoj na računu. 

Ukoliko Korisnik ne podmiri račun unutar naznačene valute Infokorp može trenutno prestati s preuzimanjem i obradom dokumentacije, a Korisnik će sam snositi odgovornost za neažurnu obradu i sva iz toga proistekla kašnjenja uključujući i nepravodobnu dostavu obrazaca nadležnim tijelima.

​Nakon podmirivanja duga INFOKORP će nastaviti obradu, ali će prvi rezultati obrade biti dostupni najmanje 14 dana po podmirivanju duga.

Politika nulte tolerancije na mito i korupciju

Članak 11.

Ugovorne strane ni u kojoj prilici ne smiju biti uključene u korupciju i primanje i davanje mita te stalno moraju biti u skladu s područjima Kaznenog zakona i Zakona o sprečavanju sukoba interesa te ostalih zakonskih i podzakonskih akata koja reguliraju mito i korupciju.

Članak 12.

Infokorp će poduzeti sve neophodne korake kako bi Korisnik ispunjavao zahtjeve iz prethodnog članka uključujući prijave nadležnim tijelima.

Zaključne odredbe

Članak 13.

Korisnik odobrava Infokorpu da ga u promotivne svrhe navodi kao korisnika svojih usluga.

Članak 14.

Svaka ugovorna strana se obvezuje da neće zapošljavati djelatnike druge ugovorne strane, posredovati pri zapošljavanju djelatnika druge ugovorne strane kod trećih osoba niti koristiti usluge djelatnika druge ugovorne strane na bilo koji način izvan odnosa definiranih ovim Ugovorom tokom perioda važenja ovog ugovora te u periodu od tri godine nakon raskida ovog Ugovora, osim uz pismeno odobrenje druge ugovorne strane.

U slučaju nepoštivanja prethodnog stavka druga ugovorna strana ima pravo tražiti naknadu štete u iznosu jednakom zadnjoj mjesečnoj fakturi uvećanom za šest puta.

Članak 15.

Ovaj ugovor zaključuje se na neodređeno vrijeme.

Za raskid ugovora utvrđuje se otkazni rok od tri (3) mjeseca, bez obveze obrazloženja od ugovorne strane koja ga je pismeno podnijela.

Ugovor se može sporazumom obiju strana i ranije raskinuti, a u slučaju značajnijeg nepridržavanja obveza od jedne strane, druga strana ga može raskinuti s otkaznim rokom od mjesec dana nakon svog pismenog zahtjeva.

Svaka strana ima pravo na pismeni otkaz ovog Ugovora u bilo kojem trenutku, bez odgode, bez otkaznog roka i bez plaćanja ikakvih odšteta ako su druga strana  ili njihovi zastupnici osumnjičeni za bilo kakvu prijevaru, nepoštenje, podmićivanje ili druga djela koja će vjerojatno dovesti prvu stranu ili njene djelatnike do loše reputacije ili su materijalno nepovoljne za prvu stranu.

Ugovor se automatski raskida bez otkaznog roka ukoliko Korisnik ne ispunjava svoju obvezu odgovaranja na službenu komunikaciju u rokovima navedenim u Članku 1.

Članak 16.

U slučaju raskida ovog Ugovora zadnjih mjesec dana Infokorp će koristiti za obradu dokumentacije za posljednji plaćeni period te pripremu dokumentacije za predavanje Korisniku. U zadnjih mjesec dana neće se preuzimati niti obrađivati nikakva nova dokumentacija. Ukoliko je cijena usluge definirana na mjesečnom nivou tada je cijena usluge u zadnjem mjesecu jednaka prosječnoj cijeni usluge za prethodna tri mjeseca.

U slučaju raskida ovog ugovora Infokorp će, po podmirenju svih obveza sa strane Korisnika, predati Korisniku:

-       svu originalnu dokumentaciju još u posjedu Infokorpa;

-        službene rezultate obrade u digitalnom obliku čitljivom u Microsoft Office aplikaciji.

Korisnik odgovara za svu originalnu dokumentaciju koju ne preuzme od Infokorpa nakon raskida Ugovora.

Članak 17.

Nakon raskida ovog Ugovora Infokorp će ukloniti Korisnikove podatke sa svojih informatičkih sustava u skladu sa zakonskim propisima i svojim internim procedurama o zaštiti podataka.

Članak 18.

Ugovor stupa na snagu danom njegovog potpisivanja i ovjere od obje ugovorne strane, te se primjenjuje od određenog datuma.

Članak 19.

Za sve odnose koji ovim ugovorom nisu uređeni, primjenjivat će se odredbe propisa Republike Hrvatske.

Članak 20.

Ugovorne strane zaključuju ovaj ugovor u dobroj vjeri i nastojat će sve eventualne sporove rješavati sporazumno, a ukoliko u tome ne uspiju ugovaraju nadležnost suda u Zagrebu.


Proces

Obveza korisnika 

Obveza Infokorpa

Ulazni račun i odobrenje

Zaprimanje 

Povezivanje s primkom i/ili narudžbom

Likvidiranje

Dostava u prethodno dogovorenom digitalnom formatu

Računovodstveno numeriranje

Knjiženje u glavnu knjigu, dnevnik, knjigu ulaznih računa, saldo/konti dobavljača

Povezivanje s uplatom

Odlaganje 

Izlazni račun i odobrenje

Izdavanje

Likvidiranje

Slanje izlaznog računa kupcu

Dostava u prethodno dogovorenom digitalnom formatu

Računovodstveno numeriranje

Knjiženje u glavnu knjigu, dnevnik, knjigu izlaznih računa, saldo/konti kupaca

Povezivanje s uplatom

Odlaganje 

Obračun PDVa

Obračun i sastavljanje obrasca

Dostava putem ePorezna

Knjiženje obračuna

Usklada kartica s PU

Komunikacija s referentom u PU

Dugotrajna imovina i sitan inventar

​Označavanje dugotrajne imovine i sitnog inventara na ulaznim i izlaznim računima i ostalim dokumentima

Godišnji popis dugotrajne imovine

Godišnji popis sitnog inventara

Računovodstveno numeriranje

Knjiženje transakcija s dugotrajnom imovinom i sitnim inventarom u glavnu knjigu i pomoćne knjige

Obračun amortizacije dugotrajne imovine

Ispravak vrijednosti sitnog inventara

Platni promet

Unos naloga za plaćanje

Odobravanje plaćanja

Dostava XML datoteke s izvodima

Knjiženje izvoda u glavnu knjigu i pomoćne knjige

Povezivanje plaćanja s izlaznim i ulaznim računima

Kreditno poslovanje (krediti, pozajmice, lizinzi)

Ugovaranje kredita

Dostava ugovora i ostalih informacija o kreditu

Knjiženje kredita u glavnu knjigu

Analitičko praćenje kredita

Usklada evidencije s bankom

Blagajna

Izrada uplatnica i isplatnica

Izrada blagajničkog izvještaja

Računovodstveno numeriranje

Knjiženje transakcija u glavnu knjigu i pomoćne knjige

Maloprodaja

Vođenje maloprodajne blagajne

Analitičko vođenje kreditnih i debitnih kartica te ostalih bezgotovinskih sredstava plaćanja

Dostava periodičnih rekapitulacija u dogovorenom formatu

Prijava promjena vezanih uz prodajno mjesto u sustavu za fiskalizaciju maloprodajnih računa

Knjiženje financijskih rekapitulacija maloprodaje u glavnu knjigu

Obračun plaće

Vođenje dnevne evidencije o radnom vremenu

Rekapitulacija mjesečne evidencije o radnom vremenu

Dostava mjesečne evidencije radnog vremena u dogovorenom digitalnom formatu

Donošenje odluka o obustavama, bonusima, nagradama, godišnjim odmorima, bolovanjima, naknadama i svim ostalim elementima potrebnim za obračun plaće

Dostava navedenih odluka i svih ostalih elemenata potrebnih za obračun plaće u dogovorenom digitalnom formatu

Učitavanje datoteke za plaćanje na Internet bankarstvo

Odobravanje isplate plaće na Internet bankarstvu

Dostava platnih listića radnicima uz evidenciju zaprimanja

Promjena podataka na PK karticama zaposlenika

Inicijalno postavljanje procesa obračuna plaće

Obračun plaće za radnike po svim primanjima koja se odnose na tekuće obračunsko razdoblje s obračunom obveznih doprinosa, poreza i prireza po zadanim mjestima troška

Vođenje kredita po zaposleniku

Evidencija ovrha po zaposleniku

Priprema i podnošenje JOPPD obrazaca vezanih uz obračun dohotka

Dostava platnih listića na jednu e-mail adresu korisnika

Izrada virmana ili datoteka za plaćanje

Izrada rekapitulacije obračuna

Izrada standardne temeljnice za knjiženje plaće

Konačni obračun poreza na dohodak sa zadnjom isplatom u tekućoj godini

Kadrovska administracija (uz obračun plaće)

Sklapanje ugovora o radu

Raskidanje ugovora o radu

Dostava matičnih podataka djelatnika u dogovorenom digitalnom formatu

Priprema ugovora o radu i aneksa ugovora te raskida ugovora o radu

Vođenje evidencije o radnicima u skladu s Pravilnikom o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima

Vođenje evidencije o radnicima u skladu s internim politikama i procedurama korisnika

Prijava i odjava radnika

Prijava i/ili odjava članova obitelji radnika

Izdavanje različitih potvrda radnicima u svrhu dobivanja kredita, dječjih doplataka, vrtića i slično

Evidentiranje iskorištenja godišnjih odmora

Izračun razmjernog godišnjeg odmora i rezervacije za godišnji odmor

Izdavanje odluka o korištenju godišnjeg odmora i plaćenog dopusta

Druge isplate fizičkim osobama – ugovori o djelu, autorski honorari…

Sklapanje ugovora o drugim isplatama

Dostava podataka potrebnih za obračun drugih isplata

Obračun drugih isplata fizičkim osobama

Priprema i podnošenje JOPPD obrazaca za obračun drugih isplata

Putni nalozi

Otvaranje putnog naloga

Numeriranje putnih naloga

Obračun putnog naloga

Likvidiranje putnog naloga

Isplata putnog naloga

Knjiženje putnog naloga

Priprema i podnošenje JOPPD obrazaca vezanih uz putne naloge

Godišnje izvještavanje                             

Dostava podataka za izradu godišnjih financijskih izvještaja

Dostava podataka o poslovnim događajima s povezanim osobama

Izrada godišnjeg izvješća uprave

Izrada godišnjih statističkih izvještaja (IUSL- IND-21, INO DEPT…)

Sastavljanje zakonskih godišnjih financijskih izvještaja GFI POD za statističke potrebe i javnu objavu

Sastavljanje bilježaka uz financijske izvještaje

Sastavljanje prijave poreza na dobit

Sastavljanje izvješća o poslovnim događajima s povezanim osobama

Sastavljanje obrasca o prijenosu poreznih gubitaka

Sastavljanje obračuna doprinosa za šume, turističku zajednicu i spomeničku rentu

Sastavljanje odluke o raspodjeli dobiti ili pokriću gubitka

Sastavljanje odluke o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvještaja

Ostalo

Čuvanje dokumenata nakon godišnje primopredaje

Donošenje računskog plana i računovodstvenih politika

Interni akti vezani uz fiskalizaciju

Interni akt o likvidaciji dokumentacije

Interni akt o blagajničkom maksimumu

Devizne knjige

Intrastat izvještavanje

Arhiviranje dokumenata

Vođenje knjige odluka

Vođenje knjige poslovnih udjela

Čuvanje dokumenata do godišnje primopredaje

Primjena računskog plana i računovodstvenih politika


Opis 

Rok

Dostava ulaznih računa i odobrenja

Jednom tjedno za prethodni tjedan, 10 radnih dana prije roka za predaju obračuna PDV-a

Dostava izlaznih računa i odobrenja

Jednom tjedno za prethodni tjedan, 10 radnih dana prije roka za predaju obračuna PDV-a

Dostava XML datoteke s izvodima

Jednom tjedno za prethodni tjedan, 10 radnih dana prije roka za predaju obračuna PDV-a

Dostava blagajničkog izvještaja i uplatnica i isplatnica

10 radnih dana prije roka za predaju obračuna PDV-a

Dostava maloprodajnih rekapitulacija u dogovorenom formatu

10 radnih dana prije roka za predaju obračuna PDV-a

Dostava ostale dokumentacije potrebne za obračun PDV-a

Jednom tjedno za prethodni tjedan, 10 radnih dana prije roka za predaju obračuna PDV-a

Dostava ugovora o kreditu i ostalih informacija o kreditu te ostalih ugovora i dokumenata koji se moraju računovodstveno obraditi

Pet radnih dana nakon potpisa

Dostava matičnih podataka djelatnika u dogovorenom digitalnom formatu

Pet radnih dana prije roka za obračun plaće

Dostava mjesečne evidencije radnog vremena u dogovorenom digitalnom formatu

Pet radnih dana prije roka za obračun plaće

Dostava ostalih elemenata potrebnih za obračun plaće u dogovorenom digitalnom formatu

Pet radnih dana prije roka za obračun plaće

Dostava podataka potrebnih za obračun drugih isplata

Pet radnih dana prije roka za obračun drugih isplata

Dostava popisa dugotrajne imovine i sitnog inventara

Do 15.1.

Dostava podataka za izradu godišnjih financijskih izvještaja i o poslovnim događajima s povezanim osobama

Do 15.1.


Prilog 3. Cijene

3.1 Cijene osnovne usluge za rujan 2023

Cijene usluga su (u EUR):

Osnovna usluga prema prilogu 1.

iskazano na https://infokorp.odoo.com/#Prices

e-Prijava/odjava radnika

25 po aktivnosti

Promjena podataka na PK karticama zaposlenika

25 po promjeni

Sat rada asistenta

60

Sat rada računovođe

100

Sat rada savjetnika

140

Sat rada partnera

180

Infokorp redovito usklađuje svoj cjenik u skladu s kretanjem prosječne plaće u gradu Zagrebu te će u skladu s tim i cijena usluge biti ažurirana.​

3.2. Usluge izvan opsega Ugovora koje se naplaćuju po satu

Sve usluge koje nisu navedene u Prilogu 1. nisu u opsegu Ugovora. To se posebno odnosi na:

-       Komunikacija telefonom, poštom, osobno i na druge načine

-       Usklađivanje stanja s kupcima, dobavljačima i ostalim partnerima

-       Izvještavanje koje nije ugovoreno (banke, statistika, HNB…)

-       Čekanje na Korisnika

-       Educiranje Korisnika i njegovih djelatnika

-       Istraživanje za potrebe Korisnika

-       Sortiranje dokumentacije

-       Ostali poslovi na zahtjev Korisnika

-       Podrška u uvođenju novog informatičkog sustava ili nove verzije postojećeg sustava

-       Podrška eksternim i internim revizorima

-       Suradnja u nadzoru Porezne uprave

-       Dostava

-       Povezivanje kopije računa s originalom

-       Slanje izlaznog računa kupcu

-       Priprema dokumentacije za povrat PDV-a

-       Zahtjev za povrat PDV-a iz putničkog prometa

-       Unos ulaznih računa e-Porezna aplikaciju ukoliko sustav klijenta nije lokaliziran da može generirati Knjigu URA na propisani način

-       Izvještavanje Hrvatske narodne banke

-      Priprema dokumentacije za dobivanje ili prolongat kredita

-       Priprema dokumentacije za dobivanje ili praćenje lizinga

-       Obračun ugovornih ili zateznih kamata

-       Usklađivanje analitičkih evidencija programskih paketa koje koristi korisnik s programskim paketom koji koristi Infokorp

-       Priprema različitih potvrda za zaposlene

-      Povezivanje uplata poreza i doprinosa s JOPPD (SNU aplikacija)

-       Provjera dostavljene evidencije o radnom vremenu (otkrivanje i ispravljanje netočnih, nepotpunih ili nevažnih unosa)

-       Prilagodba standardnog digitalnog formata za razmjenu podataka (IRA, izvod, fiksni i varijabilni podaci za plaće …)

-       Prilagodba dogovorenog formata za razmjenu podataka na zahtjev korisnika

-       Obrada dostavljenih podataka nakon proteka roka za dostavu podataka

-       Priprema obrazaca refundacije za bolovanja na teret HZZO ili ministarstva

-       Prilagodba standardne datoteke za plaćanje po uputama korisnika i/ili specifičnim zahtjevima banke

-       Prilagodba standardne temeljnice za plaću po uputama korisnika

-      Redovi u JOPPD obrascu koji nisu vezani uz obračun plaće, a uključeni su u JOPPD obrazac uz plaću

-       Redovi u zasebno kreiranom i predanom JOPPD obrascu

-       Simulacija obračuna plaće

-       Priprema i podnošenje zahtjeva za izdavanje OIB-a korisnika

-       Prijava promjena vezanih uz prodajno mjesto u sustavu za fiskalizaciju maloprodajnih računa


Iako ova web stranica može biti povezana s drugim web stranicama, ne impliciramo, izravno ili neizravno, bilo kakvo odobrenje, udruživanje, sponzorstvo, potvrdu ili povezanost s bilo kojom povezanom web stranicom, osim ako nije izričito navedeno.

Pažljivo biste trebali pregledati pravne izjave i druge uvjete korištenja bilo koje web stranice kojoj pristupate putem veze s ove web stranice. Povezivanje s bilo kojim drugim web stranicama izvan ove stranice je na vlastiti rizik.

Web stranica može koristiti kolačiće kako bi personalizirala i maksimalno olakšala snalaženje Korisnika na ovoj stranici. Korisnik može konfigurirati svoj preglednik da ga obavijesti i odbije instalaciju kolačića koje šaljemo